Statická a konstrukční kancelář STATIKON Solutions s.r.o.

Statická kancelář STATIKON Solutions s.r.o. sídlí v Praze 5 - Smíchov  /viz. kontakt/ a od února 2008 ji vede Ing. Petr Žalský, Ph.D. - autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, číslo autorizace 0009648. Pracovní náplní kanceláře je především zpracování projektů statiky jako dílčí součásti celkové projektové dokumentace převážně pozemních staveb. Při práci využíváme moderní výpočetní techniku, softwarové vybavení, dostupné platné normy a předpisy a hlavně zdravý rozum.

Co od nás čekat?

Za samozřejmost považujeme zpracování projektů v rozsahu a kvalitě odpovídající představám investora resp. zadavatele a zároveň splňující požadavky platných technických norem a předpisů. Při práci jsme zvyklí navržené konstrukce konzultovat se spolupracujícími architekty, projektanty i se zástupci realizačních firem a nikomu nenutíme naše řešení jako jediné možné. S těmito pravidly je plně ztotožněn každý v naší kanceláři. Velice dobře vnímáme fakt, že statika staveb dnes už není jen o tom, jak konstrukci navrhnout správně podle normy, ale hlavně o vzhledu a ekonomice celého díla.

Proč "Solutions"?

Zákazníkům se vždy snažíme nabízet nejlepší možná řešení, a proto se soustavně v oboru vzděláváme jak formou interních workshopů, tak i na odborných kurzech a seminářích zaměřených na problematiku statiky a projektování. Čteme zajímavé články, některé i píšeme, avšak největším přínosem pro náš rozvoj je každodenní praxe. A to jak praxe získaná v rámci projekční činnosti naší statické kanceláře, tak i při návštěvách námi projektovaných staveb. Teprve na reálných stavbách je možné posoudit, zda jsou navržená řešení nejen poplatná nejnovějším poznatkům a normám, ale zda jsou i snadno realizovatelná a hospodárná. A hospodárnost konstrukce je v konečném důsledku vždy tím nejsledovanějším měřítkem investora - čemuž plně rozumíme.

Záruky

V oboru statiky (a stejně tak to platí pro celé stavebnictví) je tím nejdůležitějším měřítkem kvality úspěšně a bezchybně dokončená  práce. Průřez prací naší statické kanceláře STATIKON si můžete prohlédnout v referenčních projektech.

Pro případy hrubého pochybení máme uzavřeno "Pojištění  profesní odpovědnosti" za škody do výše pojistného krytí 5,0 mil. Kč.