Požadavky na statický výpočet

26.02.2011 18:40

 

Statický výpočet je dokument prokazující, že konstrukce splňuje základní požadavky na:

  • mechanickou únosnost a stabilitu
  • bezpečnost při požáru.

 

Tyto požadavky musí konstrukce splňovat po celou dobu svojí plánované životnosti. Stavební konstrukce musí být navrženy a prováděny takovým způsobem, aby zatížení, která mohou působit na konstrukci během výstavby a provozu, nezpůsobila:

  • zřícení konstrukce nebo její části,
  • nepřípustné deformace a poškození nenosných částí objektu, jeho příslušenství nebo instalovaného zařízení v důsledku deformace,
  • poškození okolí stavby (komunikace, sítě, objekty).

 

Statický výpočet musí být uspořádán tak, aby umožňoval snadnou a rychlou orientaci ve výpočtu, musí být přehledný a kontrolovatelný. Vstupní informace a výchozí předpoklady musí být přehledné a srozumitelné a musí být uvedeny v takovém rozsahu, aby umožnily provedení rovnocenného kontrolního přepočtu nosných prvků i celé konstrukce. Tam, kde je to možné, se použije grafické zpracování vstupních dat. Výsledky musí být přehledné a srozumitelné, omezené na nejnutnější rozsah.

Statický výpočet musí zahrnovat všechny rozhodující stavy (návrhové situace), stejně jako podstatné projevy interakce mezi stavbou a základovou půdou. Statický výpočet má postupovat od podporovaných prvků k podporujícím. Statický výpočet, pokud je to třeba nebo je to účelné, obsahuje i dynamický výpočet, popř. návrh provedený s pomocí zkoušek. Statický výpočet konstrukcí, u nichž může vzniknout požár, musí obsahovat i průkaz požární bezpečnosti.

Výstupem statického výpočtu jsou parametry konstrukce (rozměry, zatížitelnost apod.). Pokud je statický výpočet vypracován podle nezávazných platných norem, je to považováno za důkaz souladu s požadavky právního řádu státu (v právním řádu jsou, kromě jiného, zakotveny výše uvedené požadavky); tato skutečnost pak má být součástí smluvního ujednání.