Ukázka výstavby na pražském Karlíně

7. 3. 2021

Půdorysné rozměry domu určeného především pro bydlení respektují délky stran trojúhelníku cca 44,47x48,44m. Objekt má celkem 12 podlaží, 3 podlaží jsou podzemní a 9 podlaží je nadzemních.

Z důvodu celkové dispozice stavby, složitých základových podmínek a husté okolní zástavby, bylo pro zajištění stavební jámy zvoleno pažení pomocí milánských stěn. Milánské stěny jsou prováděny na výšku jámy a cca 3,5m pod úrovní základové spáry jsou vetknuté do skalního podloží. Milánské stěny mají tl. 600mm a jsou provedeny po třech stranách jámy (severní, jižní a západní). Suterénní milánské stěny krom ZSJ plní i nosnou funkci obvodových stěn samotného objektu. Lanové zemní kotvy milánských stěn jsou navrženy jako dočasné. V definitivním stavu jsou rozepřeny suterénními stropy a základovou deskou. Vzhledem k základovým podmínkám a typu nosné konstrukce je objekt založen plošně na základové desce tl. 800mm. Hladina podzemní vody se nachází trvale cca 6,8 m nad základovou spárou.

Základová deska je do milánské stěny kotvena dvojicí prutů Ø25/450 ve dvou vyfrézovaných drážkách výšky 200 resp. 150mm a hloubky 60mm. Drážky pro základovou desku jsou izolovány proti vodě krystalizačním nátěrem a bentonitovými pásky. Třetí prvek těsnění je fabion z bentonitové pasty PARAMASTIC  ve vnějším kontaktu stěna/ZD. Ve stěnách 1PP je přechodová oblast obvodové stěny mezi milánskou stěnou a monolitickou bílou vanou. Do vodorovné spáry se vkládá bentonitový pásek a výztuž je propojená navrtáním trnů ve dvou řadách Ø20/300.

Stropní konstrukce nad 1.PP je zdvojená tzv. vibroizolačním řezem. Mezi horní a spodní částí této konstrukce (nad a pod řezem) budou vložena vibroizolační ložiska pro eliminaci šíření otřesů z konstrukce spodní stavby do konstrukce horní stavby, způsobených blízkým výskytem metra městské hromadné dopravy. Je tak zajištěn maximální komfort pro bydlení a to v centru rušného města.

 

Práce probíhají za trvalého monitoringu okolní zástavby.

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA