Kdy zpracovat stavebně-technické průzkumy staveb?

2. 9. 2020

Kdy zpracovat stavebně-technické průzkumy staveb?

 

Průzkum stavby je potřeba vždy, když se o ní potřebujeme dozvědět víc, než kolik je známo. Nebo v případech, kdy je třeba posoudit soulad mezi projektovou dokumentací a samotnou stavbou. Základní situace, kdy jsou stavebně-technické průzkumy potřeba, jsou tyto:

 

 1. průzkum jako podklad pro studii proveditelnosti a odhad finanční náročnosti plánované rekonstrukce či přestavby
 2. průzkum před zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci stavby
 3. pokud nebylo provedeno dříve, tak průzkum před realizací rekonstrukce či adaptace stavby
 4. lokální omezený průzkum v případě plánování lokálních úprav v objektu
 5. cílený průzkum jako podklad pro odhalení příčin trhlin či poruch, které vznikají v existující stavbě
 6. získání podkladu pro odhad zbytkové životnosti stavby
 7. průzkum zaměřený na srovnání projektové dokumentace se skutečností na stavbě (jak pro starší objekty, tak u novostaveb, kde není možné realizované konstrukce prokazatelně zaručit)
 8. jako podklad pro odhad rizik (případně skrytých rizik) plynoucích ze zakoupení staršího objektu

 

Průzkumy staveb před plánovanou rekonstrukcí

 

Zřejmě nejčastější situací je požadavek na zpracování průzkumů v rámci plánování rekonstrukcí starších staveb a můžeme se setkat s požadavky na změnu užívání stavby, rozšíření stávajících otvorů, prodloužení životnosti, přitížení stávajících vodorovných konstrukcí (např. fotovoltaika, vzduchotechnické jednotky, nové dělící stěny ..) a mnoho dalších.

V takových případech je cíl průzkumu jasný – diagnostika materiálového a konstrukčního řešení stávajících nosných konstrukcí tak, aby bylo následně možné zkoumané konstrukce posoudit na navržené změny a vyhodnotit je jako vyhovující bez dodatečných zásahů formou zesilování, podepírání, či jiných nákladných stavebních úprav, či naopak získat relevantní podklad pro návrh nutných zásahů či sanací. K takovému posouzení je nezbytné znát co nejpřesněji a tudíž průzkumem ověřit:

 1. vlhkost zdiva či dřevěných prvků
 2. karbonataci betonových prvků
 3. materiálové řešení
 4. pevnostní třídy a vyztužení železobetonových prvků
 5. skladby stropních konstrukcí, resp. skladby konstrukcí obecně
 6. rozpony stropních trámových či deskových prvků
 7. způsob uložení dílčích prvků
 8. pevnosti zdiva (tvárnic i malty)
 9. mykologické posouzení dřevěných či zděných konstrukcí
 10. způsob založení a kvalitu základové zeminy
 11. a další...

V některých případech může být přitížení či změna užívaní tak markantní, že je nezbytné v rámci diagnostiky zohlednit i účinky takového přitížení na založení objektu, které je úzce spojeno se základovými poměry.

Impulz k rekonstrukci může vzniknout v důsledku dosluhujícího či havarijního stavu zájmového objektu. V takovém případě je úkolem průzkumu také podrobné zmapování veškerých poruch – zpracování pasportu poruch.

 

Průzkumy novostaveb

Stavebně-technické průzkumy se nemusejí týkat pouze rekonstrukcí starších objektů, ale jejich náplní mohou být také zcela nově zrealizované stavby. V této variantě se může průzkumem kontrolovat skutečná kvalita zhotovených materiálů (např. betonu), dodržení dílčích technologických postupů a v neposlední řadě celkový soulad s projektovou dokumentací.

 

Central Group Origon JRD Mimosa RAZ23 unit architekti A8000 Space8 SYNC J+PA IBA Ridera EKOSPOL MEPRO stopro PRŮMSTAV QUADRA