Potřebujete statický výpočet? Neváhejte nás zde kontaktovat!

 

Statické výpočty a dynamické výpočty

Statický výpočet a stejně tak i dynamický výpočet se zpracovává buď jako samostatný dokument sloužící pro návrh a ověření bezpečnosti nosné konstrukce, nebo je ve většině případů součástí celého projektu statiky. Forma a způsob zpracování nejsou explicitně stanoveny a každý statik či statická kancelář používá svůj zaběhnutý způsob a postup. Nicméně v každém statickém výpočtu je nutné dodržovat základní strukturu /viz. požadavky na statický výpočet/ a dále je nutné splnit hlavní účel výpočtu, a to ověřit:

  • mechanickou únosnost a stabilitu navrhované konstrukce
  • požární odolnost resp. bezpečnost při požáru rozhodujících nosných prvků

 

Jak se statický výpočet provádí?

Ke zpracování statického nebo dynamického výpočtu lze vždy přistupovat individuálně a konkrétní způsob záleží na:

  • typu posuzované konstrukce
  • schopnostech statika a jeho softwarovém vybavení
  • termínu a ceně, které je objednatel ochoten akceptovat.

 

V praxi je proto možné narazit na statické výpočty psané rukou a stejně tak i na výpočty kompletně provedené za pomoci sofistikovaných výpočtových programů. Přitom zdaleka nelze tvrdit, že výpočty provedené pomocí toho nejsofistikovanějšího vybavení jsou kvalitativně lepší nežli obyčejné, ručně psané. Mnohem víc než na softwaru totiž kvalita statického výpočtu závisí na zkušenostech a schopnostech statika samotného, na tom, zda správně navrhovanou konstrukci interpretuje a převede na tzv. statické schéma a zda výpočet zpracovává dostatečně pečlivě a bez chyb. Základním měřítkem pro posouzení kvality statického či dynamického výpočtu je jeho přehlednost a nezávislá kontrolovatelnost.

 

Jak zpracováváme statické výpočty ve STATIKONU?

V naší statické kanceláři k vypracování statických výpočtů přistupujeme maximálně racionálně a používáme především zdravý rozum a základní statické principy, které vhodně kombinujeme s moderními výpočtovými programy. Pro výpočty rozsáhlejších konstrukcí používáme softwarové vybavení od firmy SCIA CZ s.r.o. (Feat2000 a SCIA Engineer), posudky konstrukcí provádíme buď pomocí integrovaných modulů, pomocí jednoduchých tabulek předpřipravených v Excelu, nebo pomocí softwaru firmy FINE s.r.o. (posudky železobetonových průřezů a protlačení desek, geotechnické posudky opěrných stěn, základových patek a pasů a posudky pilot, vše v systému norem ČSN EN - eurokódu). Finální verze dynamických i statických výpočtů odevzdáváme vždy v needitovatelné elektronické podobě.

 

Pro jaké typy konstrukcí se statické a dynamické výpočty zhotovují?

Víceméně pro jakékoliv nosné konstrukce staveb, kde to má smysl. Proto se statické výpočty zpracovávají pro rodinné domy a vily, občanské stavby, pro bytové domy, ocelové i betonové haly, průmyslové objekty atd. Konkrétně je statickým výpočtem nutné posoudit střechy, krovy domů, stěny a stropy domů, základy budov a dimenze posuzovaných prvků přizpůsobit výsledkům výpočtu.

Dynamické výpočty se zpracovávají u konstrukcí, kde převládá zatížení větrem, seizmicitou nebo vynuceným kmitáním. Jedná se o ocelové stožáry, komíny a věže, rozhledny, výškové budovy, základy velkých strojů, turbín atd...

Referenční statické výpočty

2010: Statický výpočet konstrukce haly z dřevěných rámů

Statický výpočet haly KOBRA v Praze 4 - Bráníku Předmětem tohoto statického výpočtu bylo zhodnocení nosné konstrukce (především hlavních nosných rámů) zimního stadionu na přitížení střechy fotovoltaickými panely. Celkové půdorysné rozměry haly...

2010: Příhradové vazníky hal - statický výpočet

Předmětem statického výpočtu jsou stávající halové objekty v Kralupech nad Vltavou v areálu „Barvy – laky“  při zatížení střech solární technologií. Popis halových objektů Halové objekty bývalého skladu surovin jsou realizovány jako...

2009 : Dynamický výpočet základnové stanice pro mobilní telekomunikační síť

Statický a dynamický výpočet ocelové konstrukce stožárků základnové stanice mobilního operátora. Předmětem posudku je ocelová konstrukce stožárků základnové stanice mobilního operátora určených pro panelové antény výšky 2,5m a pro MW...

2001 : Dynamický výpočet anténní věže Cukrák

2001 : Přepočet anténní věže Cukrák Statický a dynamický výpočet, přepočet a posouzení ocelové čtyřboké anténní věže RKS Cukrák vysoké 52,5m na přitížení novými anténami.