Statické posudky

Statický posudek je dokument, ve kterém se na základě odborné prohlídky popíše stávající stav zkoumaného objektu nebo konstrukce a zdokumentují případné poruchy. Dále se určí příčiny vzniku poruch a navrhnou nápravná opatření. V případě, že příčiny z vizuální prohlídky nejsou zřejmé, se navrhne další postup pro jejich odhalení, např. provedení sond, osazení sádrových terčíků, provedení zkoušek materiálu atd.


Statické posudky jsou nutné v případech, že je vyžaduje stavební úřad, a dále jsou vhodné např. v následujících situacích:

  • zhodnocení stávajícího stavu nosných konstrukcí budov s ohledem na uvažovanou rekonstrukci, nástavbu nebo přestavbu
  • zhodnocení staveb ve špatném nebo havarijním stavu s ohledem na další využití (rekonstruovat nebo strhnout a stavět znovu?)
  • dodatečné přitěžování stropů i stěn
  • statické posudky střech s ohledem na zatížení sněhem
  • vznik trhlin ve stěnách či stropech
  • vznik nadměrných deformacích nosné konstrukce

 

Pro vypracování statického posudku je VŽDY nutná návštěva statika na místě. Dále k vypracování pomůže dokumentace stavby vč. půdorysů a řezů (není-li dokumentace, tak zaměření a zakreslení) a znalost historie stavby (co se kdy stavělo, rekonstruovalo, bouralo, kdy došlo ke změně užívání prostor, atd).

Ceny statických posudků

 

Potřebujete-li statický posudek, kontaktujte nás zde!

Statické posudky

08/2011: Statický posudek kostela sv. Antonína Paduánského, Milešov

Předmětem tohoto statického posudku je zhodnocení stávajícího stavu a předběžný návrh nutných stavebně-konstrukčních úprav kostela sv. Antonína Paduánského v obci Milešov u Vilemína, okres Ústí nad Labem. Popis objektu kostela Kostel byl...

08/2011: Nástavba bytového domu - statický posudek

Statický posudek realizovatelnosti budoucí půdní nástavby a vestavby Předmětem statického posudku je zamýšlená půdní nástavba a vestavba bytového domu v Praze 5 - Košířích. Jedná se o pětipodlažní dům s jedním suterénem a nyní nevyužívaným...

09/2010: Statický posudek dřevěné haly KOBRA

Předmětem tohoto statického posudku jsou nosné konstrukce (především hlavní nosné rámy) zimního stadionu Kobra v Praze 4 – Bráníku po přitížení fotovoltaickými panely umístěnými na střeše. Nosná konstrukce dřevěné haly sestává z nosných rámů se...

2010: Statický posudek dekoračního vánočního stromu

Předmětem tohoto statického posudku je nosná konstrukce umělého dekoračního stromu výšky 9,0m při zatížení větrem. Popis ocelové konstrukce stromu Nosný stožár je složen ze 3 segmentů kruhových trubek profilů 168x4,5x3000mm, 159x4,5x3050mm a...

2010: Valená klenba, klenební pás a záklenek - statické posouzení

Předmětem tohoto statického posudku bylo několik stavebních úprav v přízemí a suterénu nárožního domu na rohu ulic Široká a Valentinská v Praze 1. Posouzení bylo provedeno na žádost správce objektu  na základě společné prohlídky...

2009: Statické posudky fotovoltaických elektráren

Statické posudky fotovoltaických elektráren V letech 2009 až 2010 jsme provedli několik projektů a statických posudků pro solární fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách objektů. Součástí těchto posudků většinou bylo i zhodnocení nosných...