08/2010: Statika bytového domu "Na Novině"

08/2010: Statika bytového domu "Na Novině"

Předmětem projektu je návrh nosných konstrukcí bytového domu se třemi nadzemními a jedním podzemním patrem v ul. Na Novině, k.ú. Michle ve stupni dokumentace pro stavební povolení a ve stupni pro provedení stavby.

 

Lokalita Praha 4 - Michle
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS, změna stavby před dokončením
INVESTOR společnost s.r.o.
SPOLUPRÁCE ateliér A21
STAV 12/2011 - ve výstavbě

 

Popis bytového domu

Bytový dům je řešen jako novostavba bez přímé stavební vazby na stávající objekty a jednou stěnou bude těsně přiléhat ke stávajícímu bytovému domu - domy však budou navzájem oddilatovány. Součástí projektu je i přízemní objekt ateliéru, který k novému bytovému domu těsně přiléhá ve dvorní části a konstrukčně je oddilatován.

Navržená stavba bytového domu má celkové půdorysné rozměry v suterénu 17,8 x 12,7m a v nadzemních patrech 14,5 x 12,7m, 3.NP je uskočeno. Půdorysný rozměr ateliéru je 9,9 x 6,2m, jeho konstrukční výška je 2,95m.

Charakteristika nosné konstrukce domu

Nosná konstrukce objektu je navržena jako kombinovaný zděný a železobetonový skelet s železobetonovými obousměrně pnutými stropy. Suterén je navržen jako železobetonová „krabice“, v nadzemních patrech se uvažuje se zděnými stěnami a vnitřními železobetonovými sloupy. Bytový dům je navržen jako samostatný dilatační celek.

Schodišťová ramena jsou navržena železobetonová prefabrikovaná s uložením na akustické prvky, podesty a mezipodesty jsou monolitické ukončené ozubem pro uložení prefa ramen.

Návrh založení objektu je proveden na základě průzkumu, který sice není typický pro návrh založení objektu, nicméně určitý obrázek o typu podloží předkládá. Na základě tohoto průzkumu je navrženo založení objektu na základových pasech a patkách s tou výhradou, že před realizací je nutné provést podrobný inženýrskogeologický průzkum a základovou půdu zatřídit.