07/2015-02/2016 : Obytný soubor "Vltavská vyhlídka"

07/2015-02/2016 : Obytný soubor "Vltavská vyhlídka"

Bytový dům "Vltavská vyhlídka"

Bytový dům je situován na rovinatém pozemku v blízkosti Vltavy a je rozčleněn na 4 dilatační celky A, B, C a D. Objekt je navržen s jedním podzemním podlažím a sedmi nadzemními podlažími. Do úrovně 2. nadzemního podlaží včetně je objekt řešen jako spojitý celek dělený 3 dilatačními spárami, od 3. nadzemního podlaží mají jednotlivé objekty zmenšený půdorys přibližně tvaru obdélníka a vystupují do výšky jako samostatné věže. Poslední dvě patra (6NP a 7NP) jsou půdorysně uskočená a na stropech 5NP tak poskytují prostor pro terasy. Terasy jsou dále navrženy na stropech 2NP nad částmi 2NP propojujícími jednotlivé objekty ve spodní úrovni.

Konstrukční systém stavby lze charakterizovat jako železobetonový monolitický stěnový obousměrný systém, v 1PP a 1NP objektu jsou obvodové nosné stěny doplněny sloupy, které otevírají dispozici a umožňují pohyb a parkování vozidel. Věže horní stavby jsou rozděleny na 4 obdélníková pole vymezená obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Zatížení z horní stavby se do konstrukcí spodní stavby a základů roznáší pomocí systému stěnových nosníků umístěných především v 1NP a ve 2NP. Stěnové nosníky doplňují nosný systém rovněž v uskočených 6NP. Po obvodě objektů jsou navrženy balkony a markýzy, které se tepelně izolačně oddělí pomocí izonosníků. Se stoupající výškou se mění poměr materiálového řešení svislých nosných konstrukcí z čistě železobetonového monolitického na převážně zděné doplněné železobetonovými stěnami. Vnitřní jádro schodiště a výtahu je zachováno jako ztužující železobetonové po celé výšce objektu.

S ohledem na geologické podmínky a enormní hodnoty zatížení přenášené do podzákladí je navrženo hlubinné založení na velkoprůměrových pilotách o průměru 880mm a 630mm. Spodní stavba je navržena jako "bílá vana s krystalizací" a při návrhu byla uvažována nejvyšší hladina spodní vody odpovídající úrovni 100-leté povodně.

Lokalita Praha 7, ul. Jateční
ROZSAH PROJEKTU DPS, RDS
INVESTOR Central Group a.s.
SPOLUPRÁCE Průmstav a.s.
STAV realizováno 2015/2016