2010: Valená klenba, klenební pás a záklenek - statické posouzení

2010:  Valená klenba, klenební pás a záklenek - statické posouzení

Předmětem tohoto statického posudku bylo několik stavebních úprav v přízemí a suterénu nárožního domu na rohu ulic Široká a Valentinská v Praze 1. Posouzení bylo provedeno na žádost správce objektu  na základě společné prohlídky místa.


Popis objektu

Jedná se o podsklepený bytový dům s jedním suterénem, šesti nadzemními patry a obydleným podkrovím. Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné, stropy v nadzemních patrech jsou pravděpodobně dřevěné trámové a strop nad suterénem tvoří cihelné valené klenby zaklenuté do obvodových a vnitřních nosných stěn a do cihelných klenebních pasů. Založení objektu se předpokládá na základových pasech.

Zjištěné skutečnosti:

  1. do klenutého stropu nad suterénem, který tvoří valená klenba na rozpětí cca 1,8m zaklenutá do klenebních pasů, byl proveden otvor půdorysných rozměrů cca 0,9x1,2m bez projektové dokumentace a bez dalšího zajištění.
  2. do jedné ze suterénních stěn byl vybourán otvor velikosti dveří bez dalšího zajištění.
  3. při 2. prohlídce místa byl zjištěn chatrný záklenek jednoho z klenebních pasů blízko nároží domu. Záklenek byl zřejmě v minulosti podepřen novými vloženými pilíři, tyto však byly později vybourány.

ad.1 Valená klenba - zajištění otvoru

Jelikož je otvor realizován bez povolené dokumentace, je nutné konstrukci uvést do původního stavu a valené  klenbě navrátit stav původní napjatosti. V první fázi se otvor podepřel tak, aby se zamezilo případnému odpadnutí nesoudržných součástí okraje otvoru. Ve druhé fázi se celý otvor podbednil a vybouraná klenba se dozdila plnými cihlami do původního profilu. Cihly bylo nutné se stávajícími provázat, všechny spáry důkladně promaltovat a případné netěsnosti vyspárovat. Napjatost se klenbě navrátila vyklínováním nových cihel cihelným střepem nebo ocelovými klínky. Po vytvrdnutí malty se bednění z pod valené klenby odstranilo.

ad.2 Zajištění nadpraží otvoru ve stěně

Otvor ve stěně suterénu byl realizován v místě, kde nad stěnou probíhá klenební pas vynášející strop suterénu. Stěna pod klenebním pasem je tudíž víceméně nenosná. Zajištění nadpraží bylo dohodnuto již při 1. návštěvě pomocí překladu z 3xI120 (překlad nesmí zasahovat do klenebního pasu nad otvorem) a při 2. návštěvě již v pořádku zrealizováno.

ad.3 Zajištění klenebního pásu v nároží

Klenební pas v nároží je především v místě uložení na střední pilířek velmi narušen, malta je zde vydrobena a je nesoudržná a v pasu je z jedné strany škvíra mezi cihlami o šířce až 5cm, která je vyplněna úlomky dřevěných parket. Toto řešení je z hlediska statiky nepřípustné.
Bylo navrženo celý klenební pás vč. přilehlého stropu z valené klenby podbednit a podepřít. Podpory realizovat v rastru cca 0,7x0,7m, min. profil podpor hranol 140/140 nebo betonářská stojka únosnosti min. 30kN. Stojky se uloží na roznášecí hranoly nebo patní desky min. plochy 0,5x0,5m.
Po důsledném podbednění se nesoudržné části klenebního pasu opatrně vyjmou a kritické místo se přezdí pomocí plných cihel, které se vyklínují, promaltují a nakonec vyspárují. Po vytvrdnutí malty je možné bednění z pod klenebního pasu i z pod samotné stropní klenby odstranit.