2010: Statický výpočet konstrukce haly z dřevěných rámů

2010: Statický výpočet konstrukce haly z dřevěných rámů

Statický výpočet haly KOBRA v Praze 4 - Bráníku

Předmětem tohoto statického výpočtu bylo zhodnocení nosné konstrukce (především hlavních nosných rámů) zimního stadionu na přitížení střechy fotovoltaickými panely.
Celkové půdorysné rozměry haly jsou 70x40m a výška střechy je cca 9,9m nad terén. Hala je celoročně využívána k tréninku mladých hokejistů a v zimní sezoně je v ní provozováno bruslení pro veřejnost.

Popis nosné konstrukce haly

Nosnou konstrukci haly tvoří devět dřevěných rámů  z lepeného dřeva třídy SB se sklonem horní příčle 5°, na které jsou uloženy dřevěné vaznice. Osová vzdálenost jednotlivých rámů je 7,7m, rozpětí je 35,0m (z toho 2 krajní dřevěné rámy jsou cca o 2,5m zkrácené) a každý je tvořen příčlí průřezu 230x1360mm ve sklonu 5° a sloupem průřezu v patě 230x500mm s náběhem nahoru do průřezu 230x2200mm, přičemž vnější hrana sloupu je svislá. Profily rámu byly konstruovány tak, že výsledný profil šířky 230mm sestává ze dvou profilů šířky 110mm vzájemně slepených přes střední desku z překližky tl. 10mm.
Stojiny jsou kloubově uloženy na ocelové botky a ostatní spoje rámu tvoří rámové styčníky. Stojiny jsou podél vnitřní hrany ztuženy dvojicí ocelových profilů U300, které vedou od paty stojiny až po horní hranu příčle rámu. Příčel je propojena s ocelovou patkou pomocí ocelového táhla P10x320mm usazeného ve spáře na vnější straně stojiny. Dle dostupných informací jsou horní příčle dodatečně ztuženy ocelovými svorníky osazenými ve svislém směru. Celý dřevěný rám je obložen deskami, na kterých jsou zavěšeny technologie zimního stadionu.

Nosná konstrukce střechy a stěn

Přes nosné dřevěné rámy jsou uloženy dřevěné sbíjené vaznice tvaru II výšky 320mm se zdvojenou stojinou z překližky. Vaznice jsou ztuženy celoplošně přibitými OSB deskami, na kterých je položena hydroizolační fólie. Na spodní přírubě dřevěných vaznic jsou uložena prkna a jsou připevněny podhledové panely.
Stěny haly jsou samonosné a do konstrukce vnášejí pouze síly od zatížení větrem. Stěny zároveň tvoří atiku nad střechou do výšky cca 1,2 - 2,4m. Příčle rámu za sloupem přechází v krátké konzoly (cca 2,2m), které tvoří nosný prvek zaatikového žlabu podél delších stran střechy.

Zhodnocení nosných konstrukcí a závěr statického výpočtu

V dostupných místech byly nosné konstrukce haly (dřevěné rámy, dřevěné vaznice, spoje, kompletační konstrukce) prohlédnuty a na základě archívní dokumentace byl proveden statický výpočet stávajícího stavu haly a druhý výpočet ve stavu při přitížení střechy zamýšlenými solárními panely včetně podrůrné konstrukce a případných sněhových návějí.
Na základě průzkumu a následným statickým výpočtem bylo prokázáno, že zbytková únosnost nosných prvků haly je nepatrná a že i přitížení tak lehkou konstrukcí, jako jsou solární panely, může být nebezpečné. Nicméně jisté rezervy bylo možné prokazatelně obhájit a bylo doporučeno rozmístění solárních panelů na střeše v omezeném půdorysném rozsahu v místech, kde způsobovalo minimální nárůst namáhání v nosné konstrukci.