2010: Příhradové vazníky hal - statický výpočet

2010: Příhradové vazníky hal - statický výpočet

Předmětem statického výpočtu jsou stávající halové objekty v Kralupech nad Vltavou v areálu „Barvy – laky“  při zatížení střech solární technologií.

Popis halových objektů

Halové objekty bývalého skladu surovin jsou realizovány jako ocelové konstrukce z oceli třídy 11 373, kde hlavní prvky zastřešení tvoří ocelové příhradové vazníky uložené na ocelové sloupy. Objekt č. 55 se skládá ze dvou hal o rozpětí vazníků 18,0 a 24,0 m. Haly k sobě přiléhají přes čelní stěny, kde probíhá dilatační spára. Jižní fasády hal na sebe navazují v jedné rovině a sousedí s halou objektu č. 54, která má také rozpětí 24,0 m. Výška hal u okapu je 7,5 m, v hřebeni vazníků 8,8 m a v hřebeni světlíku 11,1 m. Nad částí půdorysu je zbudován podhled z prken zasunutých mezi stropnice.

Přes střešní příhradové vazníky obou hal jsou kolmo uloženy ocelové stropnice profilu I180 po 2,0 m, které fungují jako spojité nosníky. Obě haly jsou v podélném směru ztuženy pomocí zavětrovadel umístěných v rovině sloupů a v krajních polích roviny střechy. Nosná ocelová konstrukce je v současné době suchá bez viditelných poškození, relativně nedávno byla opatřena novým nátěrem. Krytinu tvoří skladba několika živičných nátěrů v kombinaci s lepenkou na cementovém potěru přes desky Calofrig. Haly nejsou tepelně izolovány. Nad středovým polem vazníků obou hal v podélném směru probíhá sedlový světlík ze skleněných tabulí.

Popis příhradových vazníků

Nosná konstrukce střechy o rozpětí 24 m je tvořena svařovanými příhradovými vazníky z ocelových tyčí průřezu rovnoramenného L. Horní pás každého vazníku je z profilu 2xL100x10, spodní pás je z profilu 2xL80x8, šikmé diagonály a stojky jsou z profilů 2xL50x6 až 2xL80x8, modulová vzdálenost jednotlivých příhradových vazníků je 6,0 m.

Nosnou konstrukci střechy o rozpětí 18 m tvoří svařované ocelové příhradové vazníky z tyčí průřezu rovnoramenného L. Horní pásy jsou z profilů 2xL100x10, spodní pás je z profilu 2xL80x8, šikmé diagonály a stojky jsou z profilů 2xL50x5 až 2xL80x8 a modul vazníků je 6,0 m.

Ocelový příhradový vazník je moderní typ nosného prvku, s jehož pomocí lze úsporně překlenout velká rozpětí bez nutnosti osazení vnitřních podpor. Velkou výhodou příhradových vazníků je možnost jejich kompletní prefabrikace a s tím spojená rychlost  osazení na stavbě, částečnou nevýhodou bývá jejich cena (především u menších rozpětí). Pro větší rozpony střešních i stropních konstrukcí jsou však příhradové vazníky víceméně jedinou rozumnou a tudíž ekonomickou alternativou.

Závěr statického výpočtu

Statický výpočet prokázal, že solární technologie je možné na střechy osadit, ovšem pouze za jistých omezujících podmínek, které je nutné bezpodmínečně dodržet. Jednou z podmínek byl požadavek na podrobnou prohlídku každého příhradového vazníku včetně všech jeho styčníků. Vzhledem k provozu v jednotlivých halách bylo nakonec od osazení panelů na střechy upuštěno právě z důvodu nemožnosti provedení požadované kontroly.