11/2009 : Bytový dům Kavalírka II

11/2009 : Bytový dům Kavalírka II

Statika novostavby bytového domu v Praze 5 - Košířích

Jedná se o novostavbu v proluce přibližně obdélníkového tvaru o celkových půdorysných rozměrech cca 20,0 x 14,0 m s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby.

Popis objektu

Nosnou konstrukci domu s byty tvoří kombinovaný konstrukční systém se železobetonovými sloupy, železobetonovými stěnami a železobetonovými stropními deskami. Stavba je projektována na stávajícím pozemku přibližně tvaru obdélníka o celkových půdorysných rozměrech cca 20,0 x 14,0m s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. Objekt je řešen jako jeden dilatační celek. Provozně je budova navržena jako bytovka, nosný systém umožňuje flexibilní změnu dispozice.

Svislé nosné konstrukce

Sloupy jsou navrženy jako železobetonové monolitické, zpravidla obdélníkového průřezu, rozměry a tvar jsou patrné z výkresů tvarů. Fasádní a vnitřní nosné železobetonové stěny jsou navrženy v tloušťkách 200 a 250 mm. Sloupy i stěnové konstrukce jsou navrženy z betonu třídy C25/30-XC1 a vázané výztuže 10 505 (R) - B500A.

Suterénní obvodové nosné železobetonové stěny jsou navrženy tloušťce 250 mm. Stěnové konstrukce jsou navrženy z vodostavebného betonu třídy C30/37-XA1,XD2 s 90-ti denním nárůstem pevnosti a vázané výztuže. Ve všech prostorách pojížděných automobily (v parkingu) jsou rohy sloupů a stěn opatřeny nárožníky z úhelníků. Uhelníky jsou na sloupy dodatečně lepeny.

Pro betonáž vsazených konstrukcí je navrženo použití vylamovacích lišt pro svislé i vodorovné pracovní spáry - Comax, Stabox apod.

Všechny železobetonové prvky vystavené přímému působení vnitřního nebo vnějšího ovzduší (tj. bez omítek a dalších povrchových úprav), budou opatřeny ochranným protikarbonatačním nátěrovým souvrstvím.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní desky jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky, které jsou podporovány sloupy, stěnami a průvlaky. Tloušťka stropních desek nad 1.PP a nad 1.NP je 230 mm. Stropní desky nad 2.NP - 4.NP jsou navrženy v tloušťce 200 mm. Stropní deska nad 5.NP je navržena v tloušťce 200 mm a 240 mm. Stropní deska nad 6.NP je navržena v tloušťce 200 mm. Desky jsou navrženy jednotně z betonu třídy C25/30-XC1 a vázané výztuže 10 505 (R) - B500A. Tepelný most u balkónů je přerušen iso-nosníky Halfen.

Bílá vana

Jako tzv. "bílá vana" jsou navrženy konstrukce základové desky a stěn suterénu, a to ve třídě nepropustnosti 1 podle ČSN P ENV 1992-4, popřípadě podle EN 1992-3. To znamená, že konstrukce je globálně nepropustná pro vodu, připouští se však jistý průsak v omezeném počtu míst. U takové bílé vany je přípustných několik povrchových skvrn nebo vlhkých míst. Předpokládaná šířka trhliny je do 0,175 mm. Lze předpokládat, že u takových trhlin dojde časem k samoutěsnění vlivem další hydratace cementu a zanesení trhliny drobnými částicemi obsaženými v pronikající vodě. Po dokončení konstrukce bude vnitřní povrch zkontrolován a po dohodě mezi investorem, dodavatelem a projektantem bude rozhodnuto o sanaci případných, nepřiměřeně velkých průsaků. Sanaci lze provést podle polohy a velikosti průsaku buď napuštěním stěny krystalizačním nátěrem na bázi druhotné krystalizace cementu  - např. Xypex, nebo injektáží trhliny vhodným injektážím materiálem.

Základová deska je vyztužena vázanou výztuží 10 505 (R) - B500A, jejíž množství vychází z požadavku na omezení šířky trhlin a bude od podkladního betonu a hlav pilot odseparována zdvojenou fólií HDPE nebo zdvojenou nepískovanou lepenkou, která tvoří kluznou spáru.

Aby bylo možno zajistit vodotěsnost konstrukce suterénu na principu bílé vany, je tomuto požadavku nutno přizpůsobit nejen návrh konstrukce, ale hlavně její provedení a technologii betonu. Je třeba minimalizovat množství pracovních spár a nezbytné spáry dostatečně ošetřit proti pronikání vlhkosti.

Všechny pracovní spáry bílé vany, které mohou přijít do styku s vodou, budou těsněny vnějšími plastovými těsnícími pásy určenými pro těsnění pracovních spár zatížených vodním tlakem. Dále budou spáry v polovině tloušťky konstrukce těsněny bobtnajícím páskem.
Při návrhu konstrukce bylo uvažováno s použitím cementu se středním vývojem pevnosti betonu (tedy s maximální třídou pevnosti cementu 42,5) v množství 320 kg/m3 betonu a s vodním součinitelem w/c max. 0,50. Potřebnou zpracovatelnost směsi je nutno zajistit použitím plastifikátorů. Beton doporučujeme s ohledem na omezení trhlin vyrobit s příměsí polypropylénových vláken Crackstop. Beton základové desky je nutno po vybetonování minimálně 5 dnů vlhčit. Stěny a svislé části šachet a suterénní opěrné obvodové stěny budou po vybetonování ponechány 3 dny v bednění.