11/2010: Statika penzionu Na Popelce

11/2010: Statika penzionu Na Popelce

Statika penzionu - Praha 5 - Smíchov, 11/2010

Předmětem tohoto projektu statiky je návrh a posouzení nosných konstrukcí novostavby objektu penzionu v k.ú. Smíchov. Statická část projektu je zpracována ve stupni projektu pro stavební povolení na základě rozpracované stavební části dokumentace a zprávy o průzkumu inženýrsko-geologických poměrů staveniště. Na jaře r. 2011 byl dopracován projekt pro provedení stavby a dům byl na základě našeho projektu postaven.

 

Lokalita Praha 5 - Smíchov
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS + výkresy výztuže
INVESTOR společnost s.r.o.
SPOLUPRÁCE Studio pro projektování s.r.o.
STAV 12/2011 - stavba před dokončením

 

penzion statika

Popis objektu

Jedná se o trojpodlažní podsklepený dům s podkrovím, který je situován v mírně svažitém terénu. Půdorysně je navržen zhruba obdélníkového tvaru s celkovými rozměry cca 15,2 x 13,5m. Střecha je navržena jako sedlová sklonu 25° se sedlovým vikýřem sklonu 25° nad schodišťovým prostorem. Hřeben střechy je cca 12,7m nad přilehlým terénem. Konstrukčně je objekt řešen jako kombinovaný systém s nosnými obvodovými stěnami a dvěma železobetonovými sloupy, které lokálně podpírají železobetonové monolitické stropy. Založení objektu je navrženo plošné na kombinaci základových pasů a základové desky, podzemní patro je řešeno jako bílá vana.

Statika krovu - střechy

Hlavní nosnou konstrukci krovu tvoří středové vaznice, které jsou uložené na štítové stěny a dřevěné sloupky. Vaznice jsou navrženy jako ocelové svařené ze dvou profilů U160 do truhlíku. Pozednice profilu 160/120 se položí na horní líce železobetonové nadezdívky a zakotví se. Přes vaznice a pozednice jsou uloženy krokve profilu 120/180 rozmístěné v osové vzdálenosti max. 1,0m. Krov sedlového vikýře je tvořen vrcholovou vaznicí profilu 2xU120, která je uložena na vaznici hlavního krovu přes krátký sloupek 2xU120, železobetonovou schodišťovou stěnu a na ocelový svařenec 2xU120 ve štítu vikýře. Přes vaznici a pozednice vikýře jsou uloženy krokve profilu 100/180 po max. 1,0m. Krytinu střechy tvoří skládaná krytina z betonových tašek.

Vodorovné konstrukce - stropy

Stropní konstrukce 2. a 3. nadzemního patra jsou navrženy jako železobetonové monolitické spojité desky tloušťky 220mm ukládané na obvodové nosné stěny, schodišťovou stěnu a překlady a lokálně podepřené železobetonovými monolitickými sloupy. Stropní konstrukce nad 1. nadzemním a 1. podzemním patrem jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky tloušťky 250mm ukládané na obvodové nosné stěny a překlady a lokálně podepřené železobetonovými monolitickými sloupy.
Strop podkroví tvoří SDK podhled připevněný na spodní líc dřevěných krokví a hambalků krovu.

Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce 1. podzemního patra jsou navrženy jako železobetonové monolitické stěny tl. 250mm, které fungují se základovou deskou jako bílá vana. Stěny 1. a 2. nadzemního patra jsou navrženy jako železobetonové monolitické tl. 200mm, v jihovýchodní části 2. nadzemního patra fungují jako stěnové nosníky vynášející vykonzolovanou část objektu. Stěny 2. nadzemního patra jsou navrženy v technologii POROTHERM (nebo alternativní) v tl. 300mm, zdící prvky jsou navrženy pevnosti P10 na maltu MC2,5.
Schodišťová stěna a stěny výtahové šachty jsou navrženy jako monolitické železobetonové tl. 200mm.
Překlady nad otvory, horní průvlak nad terasou (který zároveň tvoří nadezdívku 3.NP) a sloupy lokálně podpírající stropní desky jsou řešeny jako železobetonové monolitické.