11/2010: Polyfunkční dům Gröbovka, Praha 4

11/2010: Polyfunkční dům Gröbovka, Praha 4

Novostavba polyfunkčního domu v Praze 4 - Nuslích

Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí novostavby polyfunkčního domu. Zpracovatelem statické části projektu je projekční kancelář STATIKON Solutions s.r.o. Projekt je zpracován ve stupni pro stavební povolení a dále ve stupni pro provedení stavby.

 

Lokalita Praha 4 - Nusle
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS
INVESTOR společnost s.r.o.
SPOLUPRÁCE Ing. arch. Michal Kostka
STAV 12/2011 - vydáno stavební povolení

 

Popis objektu

Jedná se o osmipodlažní polyfunkční dům půdorysného tvaru nepravidelného pětiúhelníku s délkami stran cca 19,5 x 15,5 x 12,0 x 17,5 x 13,5m. Základová spára běžné základové desky je navržena v úrovni -8,3m, zesílení pod sloupy v úrovni -8,55m, založení základové desky pod autovýtahem v úrovni -9,8m a pod osobním výtahem -9,5m. Výška atik dojezdu osobního výtahu je navržena na kótě +21,0m. Objekt je situován na rovinatém pozemku a těsně k němu po 2 stranách přiléhají štítové stěny sousedních bytových domů.

Dvě podzemní podlaží slouží pro parkování vozidel a jako technické prostory (např. kotelna, sklípky). Nadzemní patra 1.NP – 5.NP jsou navržena v rozsahu celého půdorysu a 6.NP lokálně ustupuje (terasy). Pochozí střecha je přístupná ze společných prostor a jednoho z bytů v 6.NP. V 1NP jsou komerční prostory, průjezd do dvora, výtah na osobní automobily a vstup. V ostatních nadzemních patrech jsou navrženy bytové jednotky. Objekt je zastřešen plochými střechami a terasami.

Nosné konstrukce - sloupy, stěny a stropy

Jedná se o kombinovaný železobetonový monolitický konstrukční systém se sloupy, stěnami, stěnovými nosníky, průvlaky a železobetonovými stropními deskami a základovou deskou. Objekt je řešen jako jeden dilatační celek.

Sloupy se provedou jako železobetonové monolitické, zpravidla obdélníkového průřezu. V podzemních podlažích se sloupy realizují z betonu třídy C30/37 – XC1, v nadzemních podlažích sloupy tvoří beton třídy C25/30 – XC1.
Suterénní obvodové nosné železobetonové stěny tvoří část „bílé vany“ v tloušťce 350mm z betonu třídy C30/37 – XC4 s 90-ti denním nárůstem pevnosti. V 1.PP je stěna v místě jednoho ze zakladačů lokálně oslabena na 300mm. Vnitřní nosné a nadzemní obvodové železobetonové stěny se realizují v tloušťkách 150mm /stěny osobního výtahu/, 200mm a 250mm a jsou z betonu třídy C25/30 – XC1. Vnitřní nosné železobetonové stěny ve 2.NP a 3.NP jsou navrženy jako stěnové nosníky přenášející veškeré zatížení z horní stavby do sloupů a obvodových stěn. Všechny železobetonové stěny a sloupy se vyztuží vázanou výztuží B500A - 10 505(R), stykování výztuže sloupů a stěn se provede v úrovni horního líce stropní desky každého podlaží. Vnitřní nosné zděné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic v tloušťkách 250mm a 300mm třídy pevnosti P15 na MC5,0MPa ve 3. a 4.NP a P10 na MVC2,5MPa v ostatních patrech.

Stropní desky se realizují jako monolitické převážně obousměrně pnuté železobetonové desky, které jsou podepřeny sloupy, stěnami a průvlaky. Tloušťka stropní desky nad 2.PP se provede 250mm, nad 1.PP 300mm, nad 1.NP 200mm, 220mm a lokálně i 400mm. Stropní desky nad 3.NP – 4.NP jsou navrženy v tloušťce 200mm a 220mm, deska nad 5.NP 250mm a stropní deska nad 6.NP v tloušťce 220mm. Stropní desky se realizují jednotně z betonu třídy C25/30 – XC1 a vázané výztuže B500A - 10 505(R).

Založení objektu

V urovni základové spáry objektu, tj. hloubce cca 8,0m pod terénem, můžeme očekávat povrch břidličného podkladu. V povrchové zóně jsou břidlice vlivem pohybu terasových sedimentů a proudění podzemní vody značně zvětralé, až hlinitostřípkovitě rozložené, s hloubkou přecházejí do drobně úlomkovitě rozpadavé horniny, s malou pevností úlomků. Při plošném zakládání (na základové desce) bude základová spára situována vesměs pod vrstvu hlinitopísčitého štěrku, do povrchových vrstev zvětralé břidlice. V případě silně zvětralé (hlinitostřípkovité) bude ve dně rozbřídat, v případě drobně úlomkovité bude docházet při pojezdu mechanizace ve dně jámy k drcení úlomků a vlivem vody opět rozbřídání.

Založení objektu je navrženo plošné na základové desce tloušťky 450mm lokálně zesílené na tloušťku 700mm. Základová deska je společně se suterénními stěnami navržena jako součást „bílé vany“ a je z betonu třídy C30/37 – XC4,XA1 s 90-ti denním nárůstem pevnosti. Vyztužena bude také vázanou výztuží tř. B500A - 10 505(R).