10/2009: BD "Za hotelem" - Nupaky

10/2009: BD "Za hotelem" - Nupaky

Projekt statiky na bytový dům, NUPAKY

Předmětem projektu je statika bytového domu v k.ú. obce Nupaky. Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Charakteristika stavby

Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený dům s obytným podkrovím – značeno jako 3.NP. Nosná konstrukce objektu je navržena jako zděná s panelovými stropy, plošnými základy a krovem vaznicové soustavy se sedlovou střechou a vikýři. Celkové půdorysné rozměry domu jsou cca 18,2 x 13,2m a výška v hřebeni je cca 10,2m nad okolním terénem.
V projektu se vychází z původně navržených konstrukcí v rámci stupně pro stavební povolení s tím rozdílem, že:

  • Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou řešeny jako skládané panelové a z toho plynoucí změny v osazení podest venkovních schodišť a v provedení půdní nadezdívky, která byla uvažována jako monolitická.
  • V krovu jsou zrušeny 2 sloupky pod vaznice, které by se měly osadit na panelový strop a místo toho se dřevěné vaznice nahradila ocelovou 2xUPE200, stejně jako u 2. vaznice. Zbylé 4 sloupky jsou ocelové 2xUPE100 a jejich poloha se mírně upravila s ohledem na nosnou stěnu pod sloupky a zároveň to přispěje k vylepšení dispozice bytů v podkroví.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce jsou navrženy ze železobetonových předpjatých panelů (fi Goldbeck nebo alternativních) v tl. 200mm, ukládaných na nosné stěny. Panely se doplní monolitickými ztužujícími obrubními věnci a monolitickými dobetonávkami. Ze železobetonu budou provedeny ztužující věnce ve stěnách. Jedná se o věnce v úrovni stropní konstrukce a věnce pod pozednicí – ukončení obvodové stěny a dále o věnce na koruně štítových zdí.
V místech, kde jsou ze stropu vytaženy jako konzoly podesty venkovních schodišť nebo markýza nad vstupem, jsou předpjaté panely nahrazeny filigránovými deskami PRESTO se zabudovanou spodní výztuží a horní výztuž je zde doarmována zvlášť a konstrukce dobetonována. Venkovní podesty a markýza jsou navrženy jako monolitické, možná je však jejich realizace i jako prefa. Přerušení tepelných mostů je u těchto konstrukcí pomocí izonosníků Egcobox.

Svislé nosné konstrukce, schodiště

Stěny jsou navrženy zděné v systému POROTHERM nebo alternativním v základní tl. 300mm, obvodové stěny jsou zatepleny. Pevnost zdiva je navržena min. P10 na maltu MVC2,5MPa, ale jeden z vnitřních pilířů v 1.NP je nutno provést ze zdiva vyšší pevnosti P20 na MC5,0MPa. Venkovní ocelové schodiště se předpokládá lehké ocelové se střední schodnicí profilu 2xUPE200 svařenou do truhlíku a uloženou na podestu a základový pas. Vnitřní schodiště je navrženo jako prefabrikované, ramena v tl. nosné desky 160mm, podesty a mezipodesty v tl. 200mm. Ramena schodiště se uloží na podesty na ozub přes akustické podložky.

Krov

Hlavní nosnou konstrukcí krovu jsou střední vaznice podpírané sloupky a zdmi. Vaznice jsou navrženy ze dřeva ve střední části v profilu 160/220 a v krajních částech jako ocelové 2xUPE200. Vaznice podpírají ocelové sloupky 2xUPE100, které se osadí přes patní plech na strop 2.NP v místech nosných zdí. Na štítových stěnách se vaznice osadí na věnec a obezdí nebo obetonují. Pozednice 160/120 se uloží na horní líce věnců a atikových zdí a k těmto se přikotví chem. kotvami M16 po max. 2,0m a vždy na koncích každé části vaznice.