09/2008: Statika budovy kostela v Čerčanech

09/2008: Statika budovy kostela v Čerčanech

Komunitní dům v Čerčanech - statika kostela a fary, 09/2008

Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí komunitního domu v Čerčanech. V současnosti je v areálu umístěn nedávno dostavěný hospic a záměrem investora je přístavba kostela s kostelní věží a farou.
Statická část projektu je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby na základě rozpracované stavební části dokumentace a zprávy o průzkumu inženýrsko-geologických poměrů staveniště.

 

Lokalita Čerčany u Prahy
ROZSAH PROJEKTU DPS, realizační dokumentace statiky
INVESTOR Hospic DOBRÉHO PASTÝŘE, Čerčany
SPOLUPRÁCE Projekční kancelář QUADRA, Podzimek a synové s.r.o.
STAV ve výstavbě

 

Popis objektu kostela s farou

Objekt je konstrukčně i funkčně rozdělen na tři části; ke stávajícímu objektu hospice přiléhá fara, na kterou prostřednictvím společné dělící stěny navazuje z jihozápadu kostel a k jihovýchodnímu průčelí fary je navržena kostelní věž. Podzemní podlaží je věnováno provozu komunitního centra. Ve faře budou v 1.NP místnosti zázemí kostela (sakristie, kancelář) a provozu komunitního domu, ve 2.NP byt faráře a ve 3.NP jsou navrženy 2 ubytovací jednotky. Kostel obsahuje bohoslužebný prostor a po stranách jsou navrženy kaple. Ve věži je umístěno vřetenové schodiště, v nejvyšším podlaží věže pak ochoz se zvony.

Půdorysné rozměry fary jsou 11,7x10,1m, kostela v úrovni suterénu 18,6x13,5m a věž je trojúhelníkového půdorysu o straně délky 5,85m. Fara i kostel jsou zastřešeny šikmou sedlovou střechou se sklonem 60°, fara pak i částečně pultovou střechou se sklonem 15°. Výška fary v hřebeni je cca 17,0m od úrovně podlahy suterénu, výška kostela v hřebeni je cca 19,7m od úrovně podlahy suterénu a výška špičky věže bez kříže od úrovně podlahy suterénu je 28,4m.

Nosné konstrukce kostela

Nosnou konstrukci nadzemní části kostela tvoří 5 dřevěných lepených rámů a 1 štítový ocelový svařovaný rám, které ponesou soustavu vlašských krokví převážně profilu 120/160, v oblouku zhuštěných pro zajištění větší plynulosti křivky kostelní lodi. Pod vlašskými krokvemi budou osazena ztužidla pro zajištění prostorové tuhosti konstrukce kostelní lodi. Vnější opláštění kostelní lodi bude tvořeno celoplošným bedněním z desek OSB4, které se z důvodu tuhosti kostelní lodi musí ke krokvím i k dřevěným rámům kotvit pomocí vrutů min. prům. 4mm po max. 100mm.

Dřevěné lepené rámy

Dřevěné lepené rámy jsou navrženy profilu 200/550 z řeziva tř. SA a jsou uvažovány jako kloubově uložené v úrovni podlahy 1.NP přes ocelovou botku. Předpokládá se lepení z lamel max. tl. 20mm. V úrovni přechodu ze svislé do šikmé části rámu je navržen oblouk, který bude vytvořen pomocí lamel ohnutých při výrobě rámu. Každý rám je navržen ze dvou symetrických částí a ve vrcholu se obě poloviny rámu spojí přes styčníkové plechy P8 pomocí svorníků M25.

Ocelový rám ve štítové stěně

Ocelový rám ve štítové stěně je navržen z válcovaného profilu IPE550 a v oblouku z plechů tl. P12 a P18 tak, aby profil IPE550 plnohodnotně nahradily. Rám bude svařen V-sváry na dílně, ve vrcholu se obě poloviny rámu na místě spojí přes styčníkové plechy P15 pomocí šroubů M16 a v úrovni podlahy 1.NP je vetknut do obvodové štítové stěny suterénu pomocí ocelového kotevního elementu.

Při montáži jednotlivých rámů je třeba počítat s provizorním zajištěním jejich stability. Toto zajištění se může odstranit až po osazení vlašských krokví a ztužidel umístěných ve střešní rovině.