08/2011: Statický posudek kostela sv. Antonína Paduánského, Milešov

08/2011: Statický posudek kostela sv. Antonína Paduánského, Milešov

Předmětem tohoto statického posudku je zhodnocení stávajícího stavu a předběžný návrh nutných stavebně-konstrukčních úprav kostela sv. Antonína Paduánského v obci Milešov u Vilemína, okres Ústí nad Labem.

Popis objektu kostela

Kostel byl postaven v letech 1675-1680 podle projektu architekta Antonia della Porty na vyvýšenině jihozápadního okraje obce a původně byl koncipován jako pohřební kaple rodu Kaplířů ze Sulevic. Původní konstrukce jsou dochovány dodnes, avšak v minulosti došlo k několika přestavbám a dostavbám objektu. Za nejdůležitější lze považovat stavební úpravy z období vrcholného baroka, kdy vznikly u presbytáře patrové přístavky dvou oratoří nad sakristií a protější kaplí, dále sanktusník na rozhraní střechy lodi a presbytáře a hlavní vstupní dveře datované k r. 1756. Dnešní podoba kruchty je z přestavby v 2. pol. 18. stol. Další úpravy proběhly koncem 19. stol., kdy došlo k úpravě bočních fasád a fasády presbytáře.

Celkové půdorysné rozměry kostela jsou 24,7 x 20,6 m s tím, že hlavní loď je délky 24,7m a šířky 12,6m a po obou podélných stranách hlavní lodi jsou boční kaple půdorysného rozměru cca 6,3 x 4,05m. Vrchol hlavní klenby je ve výškové úrovni cca 12,5m nad podlahou, hřeben krovu je na úrovni cca 19,7m a vrchol sanktusníku na úrovni 26,2m. Kostel je zastřešen sedlovou střechou se sklonem cca 45°, která je nad presbytářem ukončena polokruhovou valbou. Na přechodu ze sedlové do valbové části je umístěn sanktusník. Krytinu střechy tvoří pálené tašky typu jednoduchá bobrovka, nadstřešní část sanktusníku je oplechovaná.

Hlavní loď je zastropena valenou klenbou na každé straně s pěti bočními lunetami, presbytář je neoddělený trojboce uzavřený. Klenba hlavní lodi je členěna valenými klenebními pasy navazujícími na pilastrový řád stěn, pás oddělující presbytář od lodi je zvýrazněn. Presbytář je také zastropen valenou klenbou se třemi lunetami. Ve většině lunet hlavní lodi i presbytáře jsou okna. Kruchta je ukončena zvlněným zděným zábradlím a strop pod ní je zaklenut do bočních kaplí po obou stranách vstupního portálu.

Závěr posudku

Předmětem tohoto posudku bylo popsat stávající stav nosných konstrukcí kostela a provést předběžný rozbor nutných statických zásahů.
Ačkoliv se kostel na 1. pohled zdá být v poměrně zanedbaném stavu, tak při prohlídce nebyly shledány poruchy tak závažné, aby kostel nebylo možné sanovat či opravit běžnými postupy. Jednotlivé hlavní poruchy jsou popsány v kapitole č. 4 a návrh jejich odstranění v kapitole č. 5. Za hlavní považuji:

  • lokální opravy obvodových nosných stěn vč. soklů přezděním a hloubkové přespárování stěn minimálně z exteriéru
  • sanaci trhlin ve stěnách a záklencích /rozhodnout o variantě opravy na základě podrobného průzkumu/
  • podrobnou prohlídku hlavní klenby zdola i zhora
  • sanaci celého krovu při zachování tradičních materiálů a postupů + impregnaci dle mykologie /03/

Pro tyto práce je třeba v další fázi připravit podrobnější průzkumy, podklady a projekt statiky tak, aby odborné firmy na jeho základě byly schopné navržené práce realizovat.