08/2011: Bowling Centrum - Hlubočepy

08/2011: Bowling Centrum - Hlubočepy

Předmětem tohoto projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí a založení novostavby bowlingového centra v Praze – Hlubočepích. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který je situován v mírně svažitém terénu. Půdorysně je navržen jako podélný čtyřtrakt s celkovými rozměry přibližně 28,3x65,6m. Dva střední trakty jsou přes celou délku objektu, přední vstupní trakt je délky 21,8m a zadní 27,0m. Objekt je rozdělen na dva dilatační celky.

 

Lokalita Praha 5 - Hlubočepy
ROZSAH PROJEKTU DSP
INVESTOR společnost s.r.o.
SPOLUPRÁCE ARCHITO DESIGN PROJECT s.r.o.
STAV projednání na úřadech

 

bowling statika vizu

Popis nosné konstrukce

Konstrukčně je objekt řešen jako kombinovaný skeletový systém s železobetonovými sloupy, nosnými zděnými obvodovými stěnami pod terasami a v přední části objektu a dozdívkami. Založení objektu je navrženo hlubinné na pilotách, přes které je uložena základová deska ztužená základovými prahy. Venkovní schodiště jsou založena na základových patkách.
Objekt je rozdělen na dva dilatační celky, dilatační spára prochází příčně podél střešního světlíku po celé výšce objektu včetně základů.

 

Vodorovné konstrukce - stropy

Stropní konstrukce 2.NP (střecha) je navržena jako skládaná z prefabrikovaných předpjatých panelů tloušťky 200mm ukládaných na monolitické žb průvlaky 300/400 a nosné zděné stěny. Uprostřed objektu je navržen světlík, jehož nosná konstrukce bude navržena v rámci vlastní dodávky světlíku. Pro závěsný podhled pod světlíkem je navržen nosný rošt z ocelových profilů JÖ120x60x5,0 po 2,0m, které jsou ukotvené do železobetonových průvlaků lemujících světlík.

Stropní konstrukce 1.NP je navržena také jako skládaná z prefabrikovaných předpjatých panelů tloušťky 265mm nad centrální částí objektu a tloušťky 250mm v krajních traktech. Panely jsou ukládány na monolitické žb průvlaky a nosné stěny. Otvory budou dle velikosti a polohy buď zhotoveny na místě, nebo již při výrobě, každopádně je nutné dodržet konstrukční zásady výrobce panelů.

 

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy ve středních traktech jako železobetonové monolitické sloupy průřezu 300/300 a 300/400, v krajních traktech (pod terasami a vstupním traktem) pak jako nosné zděné stěny tl. 300mm systému Porotherm (nebo alternativního) pevnosti P10 na maltu MC2,5.

 

Založení objektu na pilotách

Objekt bowlingu bude vybudován na terénu zvýšeném navážkou do úrovně 193,82m n.m. v kombinaci s hlubinným založením na pilotách.  Podloží náspu budou tvořit stávající navážky, jež mají mocnost 0,8m – 1,2m. Budou-li zjištěny nehomogenity typu komunálního odpadu nebo silné organické příměsi, musí být beze zbytku odtěženy a nahrazeny hutněným zásypem z vhodné hrubozrnné zeminy.

Piloty hlubinného založení objektu jsou navrženy průměru 400mm a 600mm délky 8,0 – 13,0m. Hlavy pilot jsou navzájem propojeny pomocí železobetonových prahů 700/400, přes které je uložena železobetonová deska tl. 250mm. Pata pilot je uložena ve vrstvách zvětralých břidlic R4 v hloubce min. 8,4m pod úrovní stávajícího terénu.

Venkovní schodiště jsou založena na základových patkách rozměru 0,6x1,4m, základová spára musí bát v nezámrzné hloubce min. 0,8m pod úrovní terénu.
Základovou spáru pro patky, základové prahy a desku se doporučuje odkrýt za suchého období, dočistit a bezodkladně po dočištění překrýt podkladním betonem. Pod základové prvky se nedoporučuje provádět podsypy z propustných materiálů. V této vrstvě může docházet k akumulaci zasáklých dešťových vod a při dlouhodobějším působení dojde k degradaci základové půdy.