07/2011: Statika dřevěného reakreačního objektu v Ošelíně

07/2011: Statika dřevěného reakreačního objektu v Ošelíně

Projekt řeší statiku novostavby rekreačního objektu  v obci Ošelín. Jedná se o dřevostavbu půdorysných rozměrů cca 10,5x6,5m se dvěma nadzemními podlažími a o patrovou ocelovou konstrukci tvořící venkovní přístavbu rekreačního objektu a zastřešení vjezdu do areálu.

 

Lokalita Ošelín, okr. Tachov
ROZSAH PROJEKTU realizační dokumentace stavby
INVESTOR soukromá osoba
SPOLUPRÁCE Ing. arch. Dušan Řezáč, raz23 s.r.o.
STAV 12/2011 - před realizací

 

Popis nosné konstrukce

Dřevostavbu tvoří stěnový konstrukční systém s trámovými stropy ztuženými dřevěným pozedním věncem. Tuhost objektu jako celku se zajistí celoplošným pobitím v rovině stropů a obvodových stěn. Objekt dřevostavby je řešen jako jeden dilatační celek.

Ocelovou konstrukci zastřešeného vnějšího schodiště tvoří kombinovaný montovaný systém se systémem zavětrovadel. Konstrukce schodiště se pomocí montovaných spojů spojí s konstrukcí zastřešení podél jižní strany pozemku a vytvoří tak spolu jeden dilatační celek.

Další dilatační celek tvoří přízemní montovaná ocelová konstrukce terasy okolo dvou stran objektu apartmánu.

Ocelové prvky se spojí pomocí metrických šroubů M8 a předem přivařených plechů P6,0x130x50 a P6,0x50x50 (alternativně lze použít šrouby M8 se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem a předem připravenými závity v navařených ocelových příložkách). Otvory v připojovaných jäcklech se provedou oválné, každý v jednom směru hlavních os (v případě použití šroubů se zápustnou hlavou se vnější hrana zkosí pod úhlem 45°). Montáž ocelové konstrukce se předpokládá v následujících krocích: provizorní sestavení na místě, rozebrání a odvoz na žárové pozinkování, finální sestavení na místě.

 

Svislé konstrukce - stěny

Stěnové konstrukce apartmánu tvoří dřevěné sloupky profilu 60x120mm po max. vzdálenosti 0,66m. V místě napojení střední stěny se sloupky zdvojí. Spodní a horní okraj stěny tvoří vodorovný prvek profilu 120x60mm a pozední věnec profilu 60x240mm (v místě zesílených překladů nad otvory 120x340mm nebo 120x320mm) zarovnaný s vnější hranou sloupků. Po osazení dvou na sebe kolmých stěn se pomocí vrutů min. 5,0/100mm spojí rohové sloupky a v rovině stropů dřevěný pozední věnec. Stěny se kotví ke spodní ocelové konstrukci pomocí plechu P5,0x60x200mm a svorníků M12 po max. vzdálenosti 0,75m. Smyková tuhost v rovině stěn se zajistí pomocí celoplošného pobití deskami FERMACELL 2x12,5mm (nebo alternativní) na vnitřní straně. Dřevěné prvky se mezi sebou propojí pomocí vrutů min. 5,0/100mm nebo ocelových příložek tl. min. 3mm.

Vodorovný ocelový rám podpírající dřevěnou konstrukci apartmánu se přivaří k dilatačním sloupkům profilu Jö100x100x5,0, které se pomocí patních plechů P8,0x250x250 a čtyř chemických kotev M12 kotví do základových pasů.

Svislé prvky vnější ocelové konstrukce tvoří profily Jö80x80x4,0mm (sloupky u vjezdu profilu 80x80x8,0mm). Sloupky se kotví pomocí patního plechu P8,0xr110mm a šroubů M12 do hlavic zemních vrutů.

Vodorovné konstrukce - stropy

Dřevěné stropnice třídy C22(SI) se provedou profilu 60x240 napojené na pozední dřevěný věnec pomocí ocelových příložek. V místech zatížení střední stěnou se stropnice zdvojí a spojí se vruty 5,0/100mm po max. vzdálenosti 0,5m. V místě napojení na střední stěnu se stropnice napojí „z čela“ pomocí ocelových příložek a vrutů 5,0/40-120mm. Tuhost v rovině stropů se zajistí pomocí celoplošného pobití OSB deskami v tl. 30mm pomocí hřebíků nebo sponek 3x80mm po max. vzdálenosti 80mm.

Dřevěná konstrukce stěnového systému apartmánu se podepře ocelovým rámem tvořeným profily 2xU140 po obvodě a ve středu v podélném směru a profily 2xU120 ve středu v příčném směru. Ocelové prvky se svaří koutovými svary výšky a=4mm po celé délce spoje. Rám se uloží na dilatační ocelové sloupky profilu Jö100x100x5,0 a přivaří se koutovým svarem a=5mm.

Založení objektu

Založení objektu apartmánu je navrženo plošné na ŽB základových pasech šířky 450 až 650mm z betonu třídy C20/25 – XC1, XA1 a vázané výztuže B500B.
V úrovni základové spáry pasů, tj. hloubce cca 1,7 - 2,1m pod terénem můžeme očekávat povrch mírně zvětralého skalního podkladu třídy R3 – R4.
Založení ocelových konstrukcí je navrženo na zemních vrutech KRINNER (nebo alternativní) zasahujících do hloubky 0,8 – 2,0m pod povrch terénu.