01/2010: Statika dřevostaveb 12 rekreačních objektů

01/2010: Statika dřevostaveb 12 rekreačních objektů

Předmětem projektu je statika typového patrového rodinného domku v Harrachově, který je koncipován převážně jako dřevostavba. Jedná se o patrový dům bez podsklepení s podkrovním ateliérem s půdorysnými rozměry 15,4x5,9m a přilehlým stáním pro auto, který je umístěn v mírně svažitém terénu.  Výška hřebene je v úrovni až +11,0m nad zemí.

 

Lokalita Harrachov
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS
INVESTOR společnost s.r.o.
SPOLUPRÁCE SEA - skupina ekologické architektury
STAV 12/2011 - ve výstavbě

 

statika dřevostavby v Krkonoších

Zastřešení

Dům je zastřešen pomocí krokví 80/280, které se na okapní hraně uloží na pozednici profilu 180/260, na hřebenové straně na zdvojený horní práh stěny a v centrální části na středovou vaznici 160/260 s pásky 100/120. Přes krokve bude provedeno celoplošné bednění z desek OSB3 tl. 25mm, které zajistí vodorovné zavětrování střechy. Bednění z desek OSB3 musí být ve své rovině spojité a tuhé, tj. desky buď musí být systému pero-drážka, nebo musí být na stycích vzájemně propojeny.

V postranních přízemních částech je dům zastřešen plochou střechou, kterou tvoří stropnice 120/260 po 0,42m ukládané na celou šíři domu.


Stropy dřevostavby

Vnitřní stropy tvoří stropnice profilu 80/260 po 0,625m. Stropnice se ukládají na horní prahy stěn a pomocí ocelových úhelníků L70x45x5 a svorníků M8 se připevní k obvodovým dřevěným věncům. Mezi stropnice se osadí stabilizační paždíky profilu 80/260, které zabraňují kroucení stropnic. Přes stropnice a průvlaky bude provedeno celoplošné bednění z desek OSB3 tl. 25mm, které zajistí vodorovné zavětrování domu. Bednění z desek OSB3 musí být ve své rovině spojité a tuhé, tj. desky buď musí být systému pero-drážka, nebo musí být na stycích vzájemně propojeny. Desky musí být kotveny jak ke všem stropnicím, tak i průvlakům a věncům, na kterých leží. Navržené průvlaky a překlady v případě provedení jako zdvojené profily (tj. např. 80/260+100/260) je nutné po celé délce vzájemně sešroubovat pomocí vrutů po max. 150mm.
 

Stěny

Stěny domku jsou navrženy dřevo-deskové se sloupky profilu 60/120 a 80/100 u vnitřních stěn a 60/180 u obvodových stěn. Sloupky jsou v některých exponovaných místech zesíleny (až na max. profil 180/180) a jsou opláštěny OSB deskami tl. 20mm. Stěny musí fungovat jako zavětrovací konstrukce a musí být ve své rovině tuhé, tj. desky buď musí být systému pero-drážka, nebo musí být na stycích vzájemně propojeny. Ve stěnách s většími otvory je navrženo zavětrování pomocí ztužidel profilu 60/180.
 

Stabilita konstrukce dřevostavby

Prostorová tuhost a stabilita konstrukce jako celku je zajištěna uspořádáním a provázáním dřevo-deskových stěn v podélném i příčném směru se stropními resp. střešní deskou. Aby bylo možné dřevo-deskové stěny a plnoplošné bednění stropů a střechy považovat za prostorově ztužující, musí být přípoje desek k nosným prvkům provedeny min. hřebíky či sponkami 3/70 po 80 mm po celém obvodě a ke všem styčným prvkům. Dále je nutné provést důkladné zakotvení svislých konstrukcí k základům pomocí kotev, vzájemné provázání svislých stěn v rozích např. pomocí hřebíků 3.4/120 nebo vrutů 6/100 po max. 150mm a provázání stěn se stropní resp. střešní deskou. Při dodržení těchto zásad je tuhost domu ve vodorovném směru i torzní tuhost dostatečná.