Kdo je statik?

28.02.2011 09:28

 

Statik je stavební inženýr, který je schopen identifikovat veškerá relevantní zatížení a namáhání staveb a konstrukcí, správně je interpretuje, kvantifikuje a promítne do dimenze a statického řešení nosné konstrukce. Úkolem statika je navrhovat konstrukce hospodárné, přiměřeně bezpečné a v souladu s požadavky investora, architekta a dotčených orgánů.

 

Autorizovaný statik

Statik s autorizací je stavební inženýr, který kromě výše zmíněných schopností může navíc svou práci/projekty opatřit otiskem tzv. autorizačního razítka (nazýváno též kulaté razítko) a svým podpisem. Autorizaci v oboru statika a dynamika staveb (stejně jako v jiných oborech) lze získat na základě žádosti podané na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků - ČKAIT. Předpokladem pro získání autorizace je

  1. vzdělání v příslušném studijním oboru
  2. prokázání určité minimální doby praxe v oboru (pro inženýry jsou to min. 3 roky)
  3. předložení několika hotových prací týkajících se tématu
  4. a nakonec složení autorizační zkoušky u komory.

Po vydání autorizačního razítka se statik stává členem komory, platí každoroční příspěvky a naoplátku od komory dostává čerstvé informace z oboru a nabídky zvýhodněných kurzů. Dále je komorou na svou činnost v základní míře pojištěn.

Autorizovaný statik by měl být zárukou kvality co do odvedené práce, což ovšem v žádném případě neznamená, že statik bez autorizace tak kvalitní práci odvést neumí.

Závěrem poznamenejme, že projekty statiky a statické posudky v současné době podávané na stavební úřady musí být autorizovány. Nevyplývá z toho, že by všechny tyto projekty musel zpracovávat statik s autorizací, ale minimálně je musí vidět, orazítkovat, podepsat je a tím i odpovídat za jejich správnost.